چاپ مقالات برگزیده همایش در فصلنامه و مجلات علمی پژوهشی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ مقالات برگزیده همایش در فصلنامه و مجلات علمی پژوهشی

چاپ مقالات برگزیده همایش در فصلنامه و مجلات علمی پژوهشی


با توجه به تصمیم کمیته علمی مقرر گردید که  مقالات برگزیده همایش در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل و سایر مجلات منتخب منتشر شود