نکات ضروری پیرامون ثبت نام در همایش - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نکات ضروری پیرامون ثبت نام در همایش

نکات ضروری پیرامون ثبت نام در همایش


نویسندگان محترم که چکیده یا مقاله ارسال می کنند توجه کنند:

 

لطفا همراه فایل ارسالی چکیده یا مقاله

 

نام و نام خانوادگی

 

آدرس منزل با کد پستی

 

شماره تماس

 

 آدرس ایمیل

 

هم ارسال کنند.

 

این ثبت نام جهت ارسال گواهی بعد از پذیرش مقاله است.

 

با تشکر دبیرخانه همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

 

 

 دبیرخانه همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه