همایش ملی توسعه پایدار

 

 

 

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

دانشیار مهندسی مکانیک 

                                                                                                                                                                   

       رئیس همایش                                                              

دکتر فرهاد دانش نیا

         دانشیار روابط بین الملل                   

  دبیر علمی همایش                

 

 

دکتر یوسف محمدی فر

استادیار مدیریت  کارآفرینی     

                                       

 

 

 

دبیر اجرایی  همایش