اعضای کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی همایش توسعه پایدار 

 

دکتر محسن رنانی دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر زهرا کریمی موغاری دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران
   دکترکیومرث اشتریان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  دکتر جعفر خیرخواهان استادیار پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
 

دکتر محمد درویش عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور 
  دکتر کیومرث ایراندوست دانشیار گروه شهرسازی و رییس دانشکده هنر و معماری کردستان
  دکتر یداله دادگر استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
  دکتر علی عرب مازار استادیار علوم اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر علی دینی ترکمانی استادیار گروه اقتصاد موسسه مطالعات بازرگانی تهران
  دکتر جهانگیر کرمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران
  دکتر احمد میدری دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
  دکتر محمد سالار کسرایی دانشیار جامعه شناسی سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 

دکتر فرهاد دانش نیا دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

 

دکترسید محمدباقر نجفی استادیار اقتصاد دانشگاه رازی

  دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی

 

دکتر قدرت احمدیان استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی