کمیته اجرایی

 

 

کمیته اجرایی همایش توسعه پایدار

دکتر یوسف محمدی فر

دبیر اجرایی همایش

دکتر سیاوش قلی پور

عضو کمیته

دکتر آوات طاهرپور عضو کمیته
دکتر مختار نوری ارتباطات
دکتر علیرضا مرادی ارتباطات

شهناز فتاحی

نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 

نریمان محمدی

نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی

امیر حسین بنی اشراف  عضو کمیته

محسن سبزه ای

فناوری و اطلاعات

شهین بهور

مسئول دبیرخانه